1. Chỉnh thô:

  • Dùng tay đóng mở cửa để xác định được rơle nào để ngắt trên và rơle nào để ngắt dưới, mỗi rơle sẽ tương ứng với đai ốc vì khi đóng (mở) cửa mỗi đai ốc sẽ quay đến khi tiếp xúc với rơle tương ứng.
  • Điều chỉnh đai ốc trên và dưới để chỉnh mức ngắt trên và ngắt dưới.
  • Chỉnh mức ngắt trên: Dùng tay kéo xích motor đưa cửa lên đến độ cao mở cửa cao nhất chỉnh đai ốc ngắt trên chạm vào rơle ngắt trên (nếu chú ý sẽ nghe thấy một tiếng kêu tách rất nhỏ), đây là khâu chỉnh thô (rất cần thiết).
  • Chỉnh mức ngắt dưới: Dùng tay kéo xích motor đưa cửa xuống đến mặt độ cao cách sàn nhà thì chỉnh đai ốc ngắt dưới chạm vào rơle ngắt dưới (nếu chú ý sẽ nghe thấy một tiếng kêu tách rất nhỏ), đây là khâu chỉnh thô.

 

Cam hành trình motor cửa cuốn khe thoáng

Góc cam hành trình cửa cuốn khe thoáng.

2. Chỉnh Tinh

  • Chỉnh mức ngắt trên: Dùng điều khiển từ xa mở cửa lên, cửa lên đến điểm cách điểm mở cửa cao nhất mà rơle dừng lại là được (vì đai ốc đã tiếp xúc với rơle ngắt trên (rơle ngoài) nên nguồn điện vào động cơ bị ngắt) nếu không dừng lại thì ta điều chỉnh đai ốc.
  • Chỉnh mức ngắt dưới: Dùng điều từ xa đóng cửa, quan sát xem cửa đóng mở đạt yêu cầu chưa nếu chưa được ta điều chỉnh đai ốc ngắt dưới.
  • Chú ý: Việc chỉnh cam phải được thực hiện hết sức cẩn thận tỷ mỷ tránh làm đi làm lại quá nhiều lần và chỉ do 1 người thợ thực hiện (nếu 2 người làm có thể gây ra tai nạn)